header

Cookies & Privacy verklaring

 

Bij elk bezoek aan de website herkent onze webserver automatisch alleen je ip-adres en niet je e-mailadres.


Cookies

The little things in life maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op jouw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die gebruikt worden, worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van je browser, weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op je eindapparatuur en stellen mij in staat om je browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kan je in je browsermenu inzien. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Voor het plaatsen van cookies zal The little things in life indien wettelijk verplicht je vooraf – bij het eerste bezoek aan de The little things in life website – om toestemming vragen. Als je desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door The little things in life opgeslagen zodat je niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.
Wanneer je jouw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kan je de cookies verwijderen of laten verwijderen door je browser of virusscanner. The little things in life gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal je bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien je jouw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat je geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Welke cookies kunnen worden gebruikt?

♥ Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.

♥ Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (Google analytics) wordt gemeten hoe vaak de website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt mij in staat om de website verder te optimaliseren.

♥ Tracking cookies: deze cookies volgen jouw gedrag op de website en stellen mij in staat je bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.


Over het privacybeleid

The little things in life geeft veel om jouw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) de dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over je en jouw gebruik van mijn diensten heb verzameld. Ik stel je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van The little things in life.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door mij wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan jou uit op welke wijze ik jouw gegevens opsla en hoe ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je heb met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen heb over het privacybeleid kan je contact opnemen met mijn contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van het privacybeleid.
 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze ik jouw gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van LB Media. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. LB Media heeft evt. toegang tot jouw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. LB Media is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. LB Media maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. LB Media behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting
Ik neem webhosting- en emaildiensten af van LB Media. LB Media verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. LB Media heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. LB Media is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
Ik verstuur mijn e-mail nieuwsbrieven met de software van LB Media. LB Media zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via mijn website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt mijn nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door LB Media beveiligd opgeslagen. LB Media maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. LB Media behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Internetprovider
Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider KPN. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Internetprovider KPN heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al mijn e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Sisow. Sisow verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
Ik verzamel reviews via mijn website die onder beheer staat van LB Media. Als je een review achterlaat dan vraag ik jouw naam en emailadres. In sommige gevallen kan ik contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. LB Media heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen.

Verzenden en logistiek
Als je een bestelling bij mij plaatst, is het mijn taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van Sendcloud / PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de gegevens vanuit LB Media. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen door The little things in life zelf en worden dus niet uitbesteed aan derden. De boekhouding wordt eveneens gedaan door The little things in life.

Externe verkoopkanalen
Ik verkoop (een deel van) mijn artikelen via het platform van Bol.com. Als je via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com jouw bestel- en persoonsgegevens met mij. Wij gebruiken deze gegevens om jouw bestelling af te handelen. Ik ga vertrouwelijk met jouw gegevens om en heb passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.


Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Ik gebruik jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website wordt verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek


In voorkomende gevallen kan The little things in life op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen

Ik bewaar jouw gegevens zolang je klant van mij bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die ik naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.


Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij wordt verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik jou vragen zich te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mijn contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mijn contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik jou op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mijn contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mijn contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van The little things in life. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerk aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met mijn contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan breng ik jou daarvan per e-mail op de hoogte.


Extra informatie m.b.t. Google

♥ The little things in life maakt gebruik van Google analytics cookies;
♥ The little things in life heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
♥ The little things in life maskeerd het laatste octete van het IP-adres;
♥ The little things in life heeft 'gegevens delen' uitgezet;
♥ The little things in life maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google analytics-cookies.Contactgegevens


De handelsnaam is The little things in life en staat zo genoteerd bij de Kamer van Koophandel. De naam van de webwinkel is The little things in life.

Handelsnaam: The little things in life
Contactpersoon: Serana Elshoff
Bekermos 37
3069 AJ Rotterdam
Nederland

Emailadres:
info@thelittlethingsinlife.nl
KVK-nr: 57670064
BTW-nr: NL001559833B95

Nieuwsbrief

Feel good nieuwsbrief

Direct 10% korting in je mailbox
Mis geen (win)acties
Als eerste op de hoogte van nieuwe producten
Leuke tips en weetjes


 


Enjoy Serana's cookies with a nice cup of tea ♥
Ik gebruik cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.
Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN